Në kohë vështirësish, bëhu pritës.

Një mirëseardhje e fuqishme për refugjatët

Për momentin, vizitorët refugjatë nga Afganistani kanë nevojë për qëndrime afatshkurtra. Mund të ndihmosh, edhe nëse nuk ke pritur asnjëherë vizitorë më parë.

Në shkurt 2022, Airbnb.org e arriti objektivin e saj për të ofruar qëndrime për 20 000 vizitorë refugjatë afganë. Këto qëndrime u financuan nga Airbnb, së bashku me donatorë të tjerë për Airbnb.org. Me mbështetjen tënde, mund të bëjmë edhe më shumë. Ndihmo në ofrimin e qëndrimeve për 20 000 refugjatët e ardhshëm duke u bashkuar me mijëra pritës të Airbnb.org për të ofruar qëndrime afatshkurtra falas ose me zbritje ose për të bërë donacione për qëndrimet e njerëzve në kohë krize.

Ofro një vendqëndrim

Mund të ndihmosh duke mirëpritur edhe më shumë njerëz duke ofruar vendqëndrime falas ose me zbritje për qëndrime afatshkurtra.

Si funksionon pritja e vizitorëve

  • Do të ofrosh një krevat të rehatshëm, shërbimet bazë dhe sa më shumë net të njëpasnjëshme.
  • Airbnb.org bashkëpunon me agjencitë e risistemimit që shqyrtojnë vizitorët refugjatë nëse kualifikohen dhe i ndihmojnë ata para, gjatë dhe pas qëndrimeve të tyre.
  • Airbnb u ofron pritësve të AirCover: Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion dollarë, Mbrojtje nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë e të tjera.

Zbulo rrugëtimin e pritjes së vizitorëve

Mëso më shumë në Qendrën burimore se si të presësh vizitorë refugjatë.

Gjej një vendqëndrim

Për të gjetur një vendqëndrim nëpërmjet Airbnb.org, lidhu fillimisht me një nga agjencitë tona të risistemimit ose organizatat jofitimprurëse partnere.

Pasi të jesh lidhur me agjencinë e risistemimit ose me një organizatë jofitimprurëse partnere, ata do të prenotojnë dhe do të koordinojnë pagesat për qëndrime në emrin tënd si vizitor refugjat.

Çfarë bëjnë agjencitë e risistemimit

Partnerët tanë janë agjencitë e risistemimit dhe organizata të tjera jofitimprurëse që mirëpresin refugjatët afganë. Këto organizata mbështesin të sapoardhurit në gjetjen e strehimeve, kujdesit shëndetësor, mbështetjes në punë e më shumë.

Çfarë bën Airbnb.org

Airbnb.org ofron grante dhe teknologji për partnerët tanë jofitimprurës për të lidhur klientët e tyre me strehime të përkohshme e të sigurta.

Partnerët tanë

  • HIAS
  • CWS
  • Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit

Bëj një donacion

Çdo dollar i dhuruar ndihmon në plotësimin e nevojës së madhe për qëndrime emergjente.

Si funksionon dhurimi

  • I gjithë donacioni yt do të shkojë për mundësimin e një strehimi të përkohshëm për njerëzit.
  • Airbnb.org nuk aplikon tarifa përpunimi, ndaj çdo dollar që dhuron i ndihmon njerëzit të gjejnë një vendqëndrim.
  • Donacionet janë të zbritshme nga taksat në masën e lejuar nga ligjet vendore të taksave.

Si kontribuon Airbnb

Mbështetja për pritësit

Airbnb u ofron pritësve të AirCover: Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion dollarë, Mbrojtje nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë e të tjera.

Financimi i qëndrimeve

Airbnb dhe themeluesit e saj po kontribuojnë për 20 000 qëndrimet e para për vizitorë refugjatë afganë.

Heqja e tarifave

Airbnb po heq tarifat e pritësit dhe vizitorit në të gjitha qëndrimet e Airbnb.org për refugjatët.