Els është një pritës në Romë që ka pritur një refugjat përmes Airbnb.org.

Ndihmo për strehimin e 100 000 refugjatëve të larguar nga Ukraina

Ofro qëndrime falas ose me zbritje përmes Airbnb.org ose dhuro për të mundësuar shtimin e mëtejshëm të fondeve.

Asistenca jote sjell ndryshim

Airbnb.org po financon strehimin afatshkurtër për deri në 100 000 persona që po largohen nga Ukraina. Ne mbështesim vizitorët tanë refugjatë pavarësisht nga kombësia, raca, etnia ose mënyra se si identifikohen.

Mund të ndihmosh duke ofruar qëndrime të përkohshme falas ose me zbritje përmes Airbnb.org ose duke dhuruar për të financuar qëndrime.

Linda, një pritëse në Dallas, ka mirëpritur refugjatë përmes Airbnb.org.

Ofro një vendqëndrim

Fillo të presësh vizitorë falas ose me zbritje.

Si funksionon pritja e vizitorëve

  • Do të ofrosh një krevat të rehatshëm dhe shërbime bazë nga disa ditë deri në disa javë. Mëso më shumë rreth pritjes së vizitorëve refugjatë
  • Airbnb.org bashkëpunon me organizata jofitimprurëse që kontrollojnë vizitorët refugjatë nëse kualifikohen dhe i ndihmojnë ata para, gjatë dhe pas qëndrimeve të tyre.
  • Airbnb u ofron pritësve AirCover, ku përfshihen 1 milion dollarë për sigurimin e përgjegjësisë, 1 milion dollarë për mbrojtjen nga dëmtimet e të tjera.
Fode është një vizitor refugjat që qëndroi te një pritës në Itali përmes Airbnb.org.

Çdo donacion ndihmon në plotësimin e nevojës së madhe për qëndrime emergjente për ata që largohen nga Ukraina dhe njerëz të tjerët në vështirësi.

Si funksionon dhurimi

  • I gjithë donacioni yt do të shkojë për mundësimin e një strehimi afatshkurtër për njerëzit.
  • Qëndrimet janë krejtësisht falas për vizitorët e programit tonë.
  • Donacionet janë të zbritshme nga taksat në masën e lejuar nga ligjet vendore të taksave.
Josue pret vizitorë përmes Airbnb.org për të mirëpritur njerëz që po largohen nga lloje të ndryshme katastrofash.

Ke nevojë për ndihmë?

Në këtë moment nuk ofrojmë strehim direkt për individët. Airbnb.org punon me organizata të tjera jofitimprurëse partnere që prenotojnë dhe koordinojnë qëndrime për vizitorët refugjatë.

Çfarë bëjnë organizatat jofitimprurëse partnere

Partnerët tanë janë organizata jofitimprurëse që ndihmojnë në mirëpritjen e refugjatëve. Këto organizata mbështesin klientët e tyre në gjetjen e strehimeve e jo vetëm. Propozimet e organizatave jofitimprurëse pranohen vetëm me ftesë.

Çfarë bën Airbnb.org

Airbnb.org ofron grante dhe teknologji për organizatat jofitimprurëse partnere, të cilat koordinojnë strehime të përkohshme për klientët e tyre.

Partnerët tanë

  • HIAS
  • Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM)

Si kontribuon Airbnb

Mbështetja për pritësit

Airbnb u ofron pritësve AirCover, ku përfshihen 1 milion dollarë për sigurimin e përgjegjësisë, 1 milion dollarë për mbrojtjen nga dëmtimet e të tjera.

Financimi i qëndrimeve

Airbnb dhe donatorët po kontribuojnë me fonde për qëndrime të përkohshme për deri në 100 000 refugjatë të larguar nga Ukraina.

Heqja e tarifave

Airbnb po heq tarifat e pritësit dhe vizitorit në të gjitha qëndrimet e Airbnb.org për refugjatët.